Dzięki posłudze kaznodziejskiej świętego Andrzeja Boboli, setki współczesnych mu Polaków nawróciło się do Boga. Ten potężny patron również w kolejnych wiekach miał w opiece cały nasz naród, prowadząc go ku Bogu i Maryi. Odbierz wizerunek świętego Andrzeja Boboli i powierzaj mu swoje intencje w najtrudniejszych wyzwaniach!

Święty Andrzej Bobola – potężny czciciel Maryi

Święty Andrzej Bobola podczas swej działalności, w trakcie której zdobył wiele polskich dusz dla Boga, nieustannie uciekał się do opieki Maryi. Święty Andrzej jest również autorem Ślubów Lwowskich i niewykluczone, że to właśnie on ostatecznie przekonał króla Jana Kazimierza, by w Archikatedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku, u stóp ołtarza z obrazem Matki Bożej Łaskawej, nie tylko oddał Ojczyznę pod opiekę Maryi, ale ogłosił Ją Królową Polski.

Święty Andrzej Bobola – orędownik Polaków u Boga

Polacy w obliczu nadchodzącej nawały bolszewickiej rozpoczęli nowennę, w której za przyczyną błogosławionego (jeszcze wtedy) Andrzeja, prosili o pokonanie wrogów świętej wiary katolickiej. W dniu zakończenia nowenny, który zbiegł się z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Wojsko Polskie, rozbiło bolszewików. Relikwie świętego nie zostały również zniszczone przez wrogich Niemców czy sowietów.

Noś modlitwę świętego Andrzeja Boboli zawsze przy sobie

Dołączając do tej wyjątkowej akcji otrzymasz od nas kartę z wizerunkiem świętego Andrzeja wraz z modlitwą, którą warto odmawiać w trakcie życiowych trudności. Do przesyłki dołączona zostanie również broszura przybliżająca postać świętego Andrzeja oraz karta, na której Polacy mogą umieścić swe prośby i podziękowania do Patrona Polski!

Chcesz otrzymać wizerunek świętego Andrzeja, by powierzać mu swe trudności i naszą Ojczyznę?

Wypełnij ten prosty formularz!

Po wypełnieniu formularza na podany adres wyślemy pocztą wizerunek świętego Andrzeja wraz z modlitwą i specjalną broszurą.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.